• Bethani Ashram Generalate
  Kalthilpady,
  Vijayapuram, Vadavathoor,
  Kottayam – 686010, Kerala
 • Bethany Navajeevan Provincial Ashram
  Nalanchira PO, Trivandrum- 695015,
  Kerala
 • Malankara Catholic Church
  Bethany Ashram
  Borsi – Durg, BHILAI – 491 001, Durg Dt., CG